02 932 1712
081 233 1000
LINE ID: PRCTEC4

DISPLACEMENT

Thursday, 09 January 2014 10:31
Print PDF

DISPLACEMENT

 

 

 

DISPLACEMENT SENSOR-LVDT
เซ็นเซอร์วัดระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุ
วัดการเคลื่อนที่ การหดหรือขยายตัวของวัตถุ ระยะสั้น ความละเอียดสูง
.ใช้เป็นdisplacementหรือposition sensor
ย่านวัด 2 … 200 mm
Output 0 ... 10 V, 0 … 20 mA